طراحی و ساخت و فروش
سردخانه/آیس بانک/تونل انجماد/چیلر تراکمی/درب سردخانه
چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

23 دی1398
چیلر تراکمی

اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی chiller) یا به عبارتی تجهیزات  تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسور گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور گاز سوپر هیت داغ از کندانسور به مایع SAB COOL  تبدیل میگردد و سپس مایع SAB COOL  از شیر انبساط   باعث افت فشار شدید میگردد  که هین امر موجب ایجاد برودت در اواپراتور میگردد و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود.
تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از :
1-کمپرسورcompssor
2-کندانسورcondonser
3-شیر انبساط expansion valve

اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی ) یا به عبارتی ماشین ها تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسورcondonser گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور از شیر انبساط expansion valve نیز وارد اواپراتور می شود و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود.
تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از :
1-کمپرسور
2-کندانسور
3-شیر انبساط
4-اواپراتور
در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم .
کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند
انواع کمپرسور:
کمپرسور پیستونی
کمپرسور دوار
کمپرسور پیچی یا اسکرو
کمپرسور حلزونی یا اسگرال
کمپرسور ها گریز از مرکز

کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند.

کمپرسور دوار: در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد.

کمپرسور پیچی یا اسکرو: با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است.

کمپرسور حلزونی یا اسکرال: کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند.

کمپرسور ها گریز از مرکز: اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت مهتاب گستر در ارتباط باشید

اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی ) یا به عبارتی ماشین ها تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسور گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور از شیر انبساط نیز وارد اواپراتور می شود و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود.
تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از :
1-کمپرسور
2-کندانسور
3-شیر انبساط
4-اواپراتور
در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم .
کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند
انواع کمپرسور:
کمپرسور پیستونی
کمپرسور دوار
کمپرسور پیچی یا اسکرو
کمپرسور حلزونی یا اسگرال
کمپرسور ها گریز از مرکز

کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند.

کمپرسور دوار: در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد.

کمپرسور پیچی یا اسکرو: با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است.

کمپرسور حلزونی یا اسکرال: کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند.

کمپرسور ها گریز از مرکز: اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت مهتاب گستر در ارتباط باشید


4-اواپراتور
در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم .
کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند
انواع کمپرسور:
کمپرسور پیستونی
کمپرسور دوار
کمپرسور پیچی یا اسکرو
کمپرسور حلزونی یا اسگرال
کمپرسور ها گریز از مرکز

کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند.

کمپرسور دوار : در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد.

کمپرسور پیچی یا اسکرو : با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است.

کمپرسور حلزونی یا اسکرال : کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند.

کمپرسور ها گریز از مرکز : اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت SUN COOL در ارتباط باشید
 
خدمات شرکت SUNCOOL به شما
ساخت انواع چیلر های تراکمی
ساخت انواع چیلر های هوا خنک
ساخت چیلر آب خنک
 ساخت انواع مینی چیلر
ساخت انواع روف تاب پکیج

نظرات
ارسال نظر
سردخانه
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ